Regulamin sklepu APN Cosmetics

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apn-cosmetics.pl, prowadzony jest przez firmę APN Cosmetics Anna Sadowska, Norbert Glinkowski Sp.j, ul. Wilcza 6m46, 90-339 Łódź,  nr 728-279-64-26

  

Spis treści:

  1. Zawarcie umowy
  2. Realizacja zamówienia
  3. Gwarancja zwrotu towaru i bezpieczna przesyłka
  4. Ochrona danych osobowych
  5. Postanowienia końcowe

Treść regulaminu:

1. Zawarcie umowy

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny w sklepie internetowym, jak również pocztą elektroniczną na adres a.sadowska@apn-cosmetics.pl

Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie internetowej sklepu przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta. Również inne elementy oferty, jak np. zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią widniejącą na stronie internetowej sklepu z momentu złożenia zamówienia przez klienta.

Umowa zostanie zawarta, jeżeli klient poda dane umożliwiające otrzymanie przez niego zamówionego towaru oraz numer telefonu pozwalający na weryfikację złożenia zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Sklep może odmówić zawarcia umowy, gdy zamówienia nie uda się potwierdzić.

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta drogą internetową (strona www, wiadomość e-mail), momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę Sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę sklepu.

Zmiany treści zamówienia po potwierdzeniu zawarcia umowy przez obsługę Sklepu są możliwe, jeżeli towar zgodnie z pierwotną wersją zamówienia nie został jeszcze wysłany. W razie, gdyby towar został już wysłany, zmiana zamówienia będzie traktowana jako odstąpienie przez klienta od umowy i zawarcie nowej umowy sprzedaży towaru zgodnie z nowym zamówieniem. W razie, gdyby klient zmienił zamówienie na towar, który nie jest w chwili zmiany dostępny – zmiana zamówienia będzie traktowana jako odstąpienie od umowy.

W razie, gdyby zamówiony przez klienta towar nie był dostępny, sklep zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy. O odmowie zawarcia umowy klient zostanie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Realizacja zamówienia i płatność

Zamówiony towar dostarczony będzie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską, wg wyboru klienta. Klient jest obciążany kosztami dostawy.

Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób: przelewem na rachunek bankowy.

Dane do wpłaty:

APN Cosmetics Anna Sadowska, Norbert Glinkowski Sp.j.

mBank nr rachunku

37 1140 2004 0000 3402 7505 5223.

Towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.

3. Gwarancja, zwrot towaru

Reklamacje i oświadczenia o odstąpieniu od umowy składać należy e-mailem na adres a.sadowska@apn-cosmetics.pl, lub pisemnie drogą pocztową.

Jeśli po dokonaniu zakupu okaże się, że otrzymany towar jest uszkodzony, nie działa prawidłowo lub klient który dokonał zakupu jako konsument stwierdzi inną niezgodność towaru z zawartą umową, klient powinien zgłosić niezgodność towaru z umową sklepowi, oraz odesłać zamówiony towar. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną klient może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w zdaniu poprzednim nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r. poz. 1225 z późn. zm.), kupujący ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, bez podawania przyczyny zwrotu jeżeli zakupu dokonał jako konsument. W tym celu powinien złożyć e-mailem lub drogą pocztową pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy, oraz odesłać towar na adres sklepu. W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru wraz z kosztami przesyłki.

4. Ochrona danych osobowych

Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia każdorazowo przy zawarciu umowy.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883 z późn. zm). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

 

5. Postanowienia końcowe

Adres siedziby działalności: 90-339 Łódź, ul. Wilcza 6m46

Adres prowadzenia działalności: 92-102 Łódź, ul. Szczawnicka 13  jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez klienta zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką potwierdzenia zamówienia.

O wszelkich zmianach w niniejszym regulaminie obowiązujących czasowo (np. przerwa urlopowa) klienci informowani są na stronie głównej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw. 

Back to Top